ΠΟΛ.1116/18.5.2011

ΠΟΛ.1116/18.5.2011

Επιλογή της δυνατότητας μη υποβολής περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων από τους εφημεριδοπώλες

Αθήνα, 18/05/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Α΄

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Θεοδώρα Πετρούλα

Τηλέφωνο : 210- 3647202-5

Fax : 210- 3645413

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1116

Θέμα: Επιλογή της δυνατότητας μη υποβολής περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων από τους εφημεριδοπώλες.

Σχετικά με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α) (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1062/1.4.2011), με την οποία προστίθεται παράγραφος 1α στο άρθρο 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), όπως ισχύει, όπου παρέχεται δυνατότητα μη υποβολής περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. στους εφημεριδοπώλες, των οποίων η δραστηριότητα προσδιορίζεται από τις διατάξεις του ν.δ. 2943/1954 (ΦΕΚ 181Α΄) και οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με τη διακίνηση εφημερίδων και περιοδικών, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Συγκεκριμένα, οι παραδόσεις εφημερίδων και περιοδικών από τους εφημεριδοπώλες, οι οποίοι μεσολαβούν στη διάθεσή τους στο κοινό, δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α., υπόχρεοι για την απόδοση του φόρου στις περιπτώσεις αυτές είναι οι εκδοτικές ή εισαγωγικές επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1100/24.6.2010 και οι προμήθειες των εφημεριδοπωλών δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.. Για τις πράξεις όμως αυτές έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που επιβαρύνει τα γενικά τους έξοδα και τα αγαθά επένδυσής τους.

2. Με την κοινοποιούμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα στους υποκείμενους στο Φ.Π.Α. εφημεριδοπώλες να επιλέγουν τη μη υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν θα διενεργούν έκπτωση του φόρου των εισροών τους. Για το λόγο αυτό υποβάλλουν Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., στην οποία θα αναγράφεται χειρόγραφα από τον υποκείμενο στο πεδίο «Καθεστώς Φ.Π.Α.- κανονικό» η επιλογή «Μη υπόχρεων εφημεριδοπωλών». Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μέσα σε 30 ημέρες από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, η οποία δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την παρέλευση πενταετίας. Συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν ότι παραιτούνται από το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, ασκώντας παράλληλα τη δυνατότητα που παρέχεται με το άρθρο 38.1α του Κώδικα Φ.Π.Α., για μη υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων.

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή, η δήλωση μεταβολής για την άσκηση της ανωτέρω δυνατότητας μπορεί να υποβληθεί μέχρι την 31/05/2011 για πράξεις που πραγματοποιήθηκαν από 01/07/2010, με ημερομηνία ένταξης την 01/07/2010. Στις περιπτώσεις που υποκείμενοι έχουν ήδη υποβάλει περιοδικές δηλώσεις για περιόδους από 01/07/2010, μπορούν να επιλέγουν την υπαγωγή τους από την ημέρα μετά τη λήξη της περιόδου για την οποία έχουν τυχόν υποβάλει περιοδική δήλωση (01/10/2010, 01/01/2011 ή 01/04/2011), αναγράφοντας στη δήλωση μεταβολής την ημερομηνία από την οποία επιλέγουν τη μη υποβολή δηλώσεων. Εκκαθαριστικές δηλώσεις για τις περιόδους για τις οποίες υπέβαλαν περιοδικές δηλώσεις, δεν αναζητούνται. Τυχόν πρόστιμα που καταβλήθηκαν δεν επιστρέφονται.

4. Στην περίπτωση διενέργειας ενδοκοινοτικών συναλλαγών (π.χ. ενδοκοινοτική απόκτηση παγίου) ο εφημεριδοπώλης που έχει κάνει την παραπάνω επιλογή οφείλει να είναι εγγεγραμμένος στο VIES, να αποδίδει τον οφειλόμενο Φ.Π.Α. με έκτακτη δήλωση και να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και INTRASTAT.

5. Για την ένταξη στο καθεστώς αυτό, οι Δ.Ο.Υ. θα χρησιμοποιούν τον κωδικό του καθεστώτος Φ.Π.Α. «145 – Μη υπόχρεων εφημεριδοπωλών-κανονικό», με επιτρεπόμενα τηρούμενα βιβλία Β΄ κατηγορίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι.ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Οικονομικά Νέα

Copyright © 2010 Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. - Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Developed by AigidaNet