ΠΟΛ.1157/22.7.2011

ΠΟΛ.1157/22.7.2011

Υποβολή των Προσωρινών Δηλώσεων Απόδοσης του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα που καταβάλλονται από 1.7.2011 και μετά, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ A'

Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Γ. Βαρνάκου

Τηλέφωνο :210-3375314

FAX:210-3375001

2.Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α- Δ'

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)

ΤΜΗΜΑ Β'

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΠΟΛ 1157

ΘΕΜΑ: Υποβολή των Προσωρινών Δηλώσεων Απόδοσης του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα που καταβάλλονται από 1.7.2011 και μετά, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009(ΦΕΚ 213 Α')περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Την με αριθμό Υ350/08.07.2011(ΦΕΚ 1603 Β') απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α', γ', ε', ζ' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994(ΦΕΚ 151 Α').

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 ν.2238/1994(ΦΕΚ 151 Α').

5. Τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α').

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α').

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249Α').

8. Τις διατάξεις του άρθρου 69 και 76 του π.δ.16/1989(ΦΕΚ 6 Α').

9. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995(ΦΕΚ 247 Α') περί αποδεικτικών εισπράξεως.

10. Τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 10 του άρθρου 8 του ν.2873/2000(ΦΕΚ 285 Α').

11. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν.3943/2011(ΦΕΚ 66 Α')

12. Την ανάγκη αποσυμφόρησης των Δ.Ο.Υ. αλλά και διευκόλυνσης της εκπλήρωσης της υποχρέωσης περί απόδοσης του με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ν. 2238/1994 φόρου, που παρακρατήθηκε για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα, στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών τόσο στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών όσο και των επιχειρήσεων.

13. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ I Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1

Τρόπος υποβολής των Προσωρινών Δηλώσεων Απόδοσης του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα

1. Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες προσωρινές δηλώσεις απόδοσης του φόρου που παρακρατείται με βάση τις διατάξεις των περιπτώσεων α', γ', ε', ζ' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α')για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α') για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα που καταβάλλονται από 1.7.2011, υποβάλλονται και ο φόρος αποδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)

2. Για κάθε κατηγορία εισοδήματος υποβάλλεται μία δήλωση και λαμβάνει αύξοντα αριθμό καταχώρησης και σημείωμα πληρωμής αυτόνομα.

3. Οι τροποποιητικές δηλώσεις των πιο πάνω προσωρινών δηλώσεων απόδοσης του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα που καταβάλλονται από 1.7.2011, υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Δ.Ο.Υ.

4. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/7.12.2010, ΑΔΑ41ΦΜΗ-ΤΛ(ΦΕΚΒ '/9.12.10) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Σε περίπτωση απενεργοποίησης από την ΓΓΠΣ των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω απόφασης.

5. Η υποβολή των προσωρινών δηλώσεων Απόδοσης του φόρου της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet μπορεί να πραγματοποιείται από 27 Ιουνίου 2011 και μετά.

Άρθρο 2

Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής και καταβολής του φόρου

Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν τις προσωρινές δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας και καταβάλλουν το φόρο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, οφείλουν να δώσουν εντολή πληρωμής, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, σε τράπεζες που έχουν συμβληθεί με το Υπουργείο Οικονομικών για να παρέχουν την υπηρεσία αυτή. Το σύστημα μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης παράγει το σημείωμα για πληρωμή του φόρου όπου περιέχεται η «Ταυτότητα Πληρωμής», στοιχείο απαραίτητο για να δοθεί η εντολή πληρωμής στην τράπεζα.

Άρθρο 3

Ημερομηνία υποβολής

1. Η προθεσμία υποβολής είναι αυτή που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ν.2238/1994, δηλαδή μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους, η οποία πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του φορολογουμένου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες.

2. Ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, θεωρείται η ημερομηνία πληρωμής στην τράπεζα.

Άρθρο 4

Έλεγχος - Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.

1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., αμέσως μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής των πιο πάνω προσωρινών δηλώσεων και την διαπίστωση της καταβολής του φόρου, ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώρηση των βασικών στοιχείων παραλαβής και πληρωμής στο σύστημα TAXIS .

2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εκτύπωσης των προσωρινών δηλώσεων

Άρθρο 5

Ισχύς της Απόφασης

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα που καταβάλλονται από 1.7.2011 και μετά.

2. Η ηλεκτρονική υποβολή των Προσωρινών Δηλώσεων Απόδοσης του φόρου, της παρούσας, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, είναι προαιρετική για εισοδήματα και για αμοιβές που καταβάλλονται από 1.7.2011 έως 31.12.2011 και υποχρεωτική για εισοδήματα και αμοιβές που καταβάλλονται από 1.1.2012 και μετά.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Οικονομικά Νέα

Copyright © 2010 Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. - Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Developed by AigidaNet