ΠΟΛ.1217/21.10.2011

ΠΟΛ.1217/21.10.2011

Διαδικασία και μεταφορά των ελεγμένων υποθέσεων καθώς και αυτών για τις οποίες ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη αρμοδιότητας πλέον Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και Δ.Ο.Υ. Φ. Α. Ε. Αθηνών

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011

(ΦΕΚ Β' 2367/25-10-2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Ταχ. Δ/νση :Κ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. :210 3375206, 3375205

FAX :210 3375416

ΠΟΛ 1217

Διαδικασία και μεταφορά των ελεγμένων υποθέσεων καθώς και αυτών για τις οποίες ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη αρμοδιότητας πλέον Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και Δ.Ο.Υ. Φ. Α. Ε. Αθηνών.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 6, της παραγράφου 7 καθώς και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 180).

2. Του άρθρου 29 Α΄ του ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄38).

3. Του άρθρου 32 του ν. 1828/1989 (Φ.Ε.Κ. Α΄2) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του ν. 2343/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 211).

4. Της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1186/1.9.2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2144) «Χαρακτηρισμός μεγάλων επιχειρήσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων».

5. Της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δ6Α 1133675 ΕΞ 23.9.2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2151) «Έναρξη λειτουργίας της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Μεγάλων Επιχειρήσεων.

6. Την αριθμ. Υ350/8.7.2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1603/11.7.2011) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

Ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Εκκρεμείς καταλογιστικές πράξεις οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων επιχειρήσεων (10.10.2011) δεν έχουν οριστικοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο και αφορούν υποθέσεις οι οποίες περιέρχονται στην αρμοδιότητά της, διαβιβάζονται στην εν λόγω Δ.Ο.Υ. μαζί με τους φακέλους των υποθέσεων αυτών, για την ολοκλήρωση των λοιπών διαδικασιών όπου απαιτείται και την παρακολούθηση της πορείας τους.

2. Σε περιπτώσεις υποθέσεων οι οποίες περιέρχονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων για τις οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ως άνω Δ.Ο.Υ. έχει ήδη αρχίσει ο έλεγχος από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και δεν έχει ολοκληρωθεί, οι φάκελοι των υποθέσεων αυτών διαβιβάζονται στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων για τον έλεγχο από την εν λόγω Δ.Ο.Υ. και την μετ' έλεγχο διαδικασία.

3. Τα αναφερόμενα στις δύο προηγούμενες παραγράφους ισχύουν αναλόγως και επί των υποθέσεων αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Φ. Α. Β. Ε. Αθηνών, η οποία από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων (10.10.2011) καταργείται, και οι υποθέσεις αυτές περιέρχονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Φ. Α. Ε. Αθηνών λόγω μη υπαγωγής τους στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Οικονομικά Νέα

Copyright © 2010 Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. - Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Developed by AigidaNet