ΠΟΛ.1261/27.12.2011

ΠΟΛ.1261/27.12.2011

Διαδικασία ηλεκτροδότησης των αυθαίρετων κατασκευών ή χώρων αυθαίρετης αλλαγής χρήσης που ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4014/2011

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α'

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

& ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες :

Τηλέφωνο : 210 – 3375204

FAX : 210 – 3375028

ΠΟΛ 1261

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία ηλεκτροδότησης των αυθαίρετων κατασκευών ή χώρων αυθαίρετης αλλαγής χρήσης που ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4014/2011».

Σχετικά με το αναφερόμενο θέμα και τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4014/2011 (ΦΕΚ209/Ά/21.9.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», με τις οποίες καθορίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία υπαγωγής και το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στην παράγραφο 22 του άρθρου 24 του ως άνω νόμου, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν οφείλεται αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές και οποιοσδήποτε φόρος.... Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και πρόστιμα δεν αναζητούνται ».

Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι, για την ηλεκτροδότηση των αυθαιρέτων κατασκευών καθώς και αυθαίρετων αλλαγών χρήσης που υπάγονται στη ρύθμιση του ν.4014/2011, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.1882/1990 ,όπως ισχύουν, των άρθρων 35-36 Κ.Φ.Ε, όπως ισχύουν, και της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 1137140/2439/Α0012-ΠΟΛ.1277/5.12.1994.

Τονίζεται ότι, στις περιπτώσεις που τα κτίρια στα οποία βρίσκονται χώροι με αυθαίρετη αλλαγή χρήσης που ρυθμίστηκαν βάση του ν.4014/2011 και δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί, τότε είναι ευνόητο ότι για την ηλεκτροδότηση των κτιρίων αυτών, εκτός των ρυθμιζόμενων ως άνω χώρων, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εφόσον πρόκειται για οικοδομές που ανεγείρονται με βάση άδεια οικοδομής που εκδίδεται από 1.1.1995 και εφεξής, είτε οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.1882/1990, στο σύνολό τους, εφόσον πρόκειται για οικοδομές που ανεγείρονται με βάση άδεια που εκδόθηκε μέχρι 31.12.1994 ή για αυθαίρετες οικοδομές που έχουν νομιμοποιηθεί ή για τις οποίες έχει εγκριθεί η ηλεκτροδότηση από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ

Οικονομικά Νέα

Copyright © 2010 Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. - Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Developed by AigidaNet