ΠΟΛ.1213/3.12.2012

ΠΟΛ.1213/3.12.2012

Παράταση της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων χρεών στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)

Αθήνα, 03 Δεκεμβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Τηλέφωνο: 210 3630573,3635963

ΠΟΛ 1213

ΘEMA: «Παράταση της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων χρεών στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/82 (ΦΕΚ 114 Α) με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 356/1974 – ΚΕΔΕ (ΦΕΚ 90 Α).

3. Την αριθ. 07927 ΕΞ 2012 (ΦΕΚ 2574 Β) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

4. Τις δυσχέρειες που δημιουργούνται στους φορολογούμενους για την καταβολή των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων των εφοριακών υπαλλήλων στις 29 και 30.11.2012.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Παρατείνουμε μέχρι και τις 05 Δεκεμβρίου 2012 την προθεσμία καταβολής στις Δ.Ο.Υ. όλων των βεβαιωμένων κατά ΚΕΔΕ οφειλών, των οποίων η προθεσμία καταβολής λήγει στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2012.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Οικονομικά Νέα

Copyright © 2010 Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. - Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Developed by AigidaNet