ΠΟΛ.1069/8.4.2013

ΠΟΛ.1069/8.4.2013

Μεταβίβαση αρμοδιότητας στους Προϊσταμένους των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για την επιβολή των προστίμων που προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151Α΄), όπως προστέθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. 14Α΄) και ισχύει.

Αριθμ. 1069

(ΦΕΚ Β' 815/08-04-2013)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 5 και 8α του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151Α΄), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (Φ.Ε.Κ. 179 Α΄), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3943/2011 (Φ.Ε.Κ. 66 Α΄) και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. 14Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45 Α΄).

5. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1159/22.7.2011 (Φ.Ε.Κ. 1657Β΄), όπως ισχύει.

6. Τα π.δ. 284/1988 (Φ.Ε.Κ. 128 και 165Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και 551/1988 (Φ.Ε.Κ. 259Α΄) «Οργανισμός Νομαρχών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)».

7. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως ισχύουν.

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013 (Φ.Ε.Κ. 81Α΄).

9. Την αριθ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28.01.2013 (Φ.Ε.Κ. 130Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Oικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα στους Προϊσταμένους των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών να επιβάλλουν τα πρόστιμα των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151Α΄), όπως προστέθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. 14Α΄) και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Οικονομικά Νέα

Copyright © 2010 Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. - Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Developed by AigidaNet