ΠΟΛ.1137/13.5.2014

ΠΟΛ.1137/13.5.2014

Έκπτωση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. ια της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, για το οικονομικό έτος 2014

Αθήνα, 13 Μαΐου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ: Β'

Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Μ. Χαπίδης, Δ. Βελισσαράκου

Τηλέφωνο : 210 - 3375311,312

ΦΑΞ : 210-3375001

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΠΟΛ 1137/2014

ΘΕΜΑ: Έκπτωση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. ια της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, για το οικονομικό έτος 2014.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και δεδομένου ότι το Προεδρικό Διάταγμα που προβλεπόταν να εκδοθεί με βάση τις διατάξεις της περίπτ. ια' της παρ. 1 του άρθ. 31 του ν.2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 29 του άρθ. 3 του ν.4110/2013 και πριν την κατάργησή τους με το ν. 4172/2013 ουδέποτε εκδόθηκε, σας γνωρίζουμε ότι για την αναγνώριση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για το οικ. έτος 2014 θα ληφθούν υπόψη τα οριζόμενα από την αριθ. 12962 (ΠΟΛ)2029/3.11.1987 (ΦΕΚ Β' 743/1987) Απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποία δεν έχει καταργηθεί.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Οικονομικά Νέα

Copyright © 2010 Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. - Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Developed by AigidaNet