ΠΟΛ.1152/19.5.2014

ΠΟΛ.1152/19.5.2014

Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Υποπαραγράφου ΙΓ'.3, της παραγράφου ΙΓ', του πρώτου άρθρου του κεφαλαίου Α' του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α77.4.2014), για την παροχή έκπτωσης για την πωληθείσα εντός του έτους 2013 ηλεκτρική ενέργεια από τους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Αθήνα, 19/05/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ και ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

ΤΜΗΜΑΤΑ: Β' - Α'

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(Δ12)

ΤΜΗΜΑΤΑ: Β' - Α'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες : Α. Λουγκάνη - Δ. Καρύδη Δ. Βελισσαράκου - Σ. Πίνη

Τηλέφωνο : 210 3610065 - 210 3638389 2103375312,314

ΠΟΛ 1152/2014

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Υποπαραγράφου ΙΓ'.3, της παραγράφου ΙΓ', του πρώτου άρθρου του κεφαλαίου Α' του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α77.4.2014), για την παροχή έκπτωσης για την πωληθείσα εντός του έτους 2013 ηλεκτρική ενέργεια από τους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.»

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΓ .3 της παραγράφου ΙΓ' του πρώτου άρθρου του κεφαλαίου Α' του ν. 4254/2014 καθορίστηκε η υποχρέωση παροχής έκπτωσης από τους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ επί της συνολικής αξίας της πωληθείσας από αυτούς ηλεκτρικής ενέργειας κατά το έτος 2013.

Με την παρούσα, παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση της παροχής της εν λόγω έκπτωσης.

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΓ .3 της παραγράφου ΙΓ' του πρώτου άρθρου του κεφαλαίου Α', καθορίστηκε ότι οι παραγωγοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, πλην των περιπτώσεων που εντάσσονται στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών. Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτηρίων» (Β' 1079/2009), υποχρεούνται στην έκδοση πιστωτικών τιμολογίων για την παροχή έκπτωσης (όπως οι κλίμακες που ορίζονται στην περίπτωση αυτή) επί της συνολικής αξίας της πωληθείσας εντός του έτους 2013 ηλεκτρικής ενέργειας, το αργότερο σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την έναρξη ισχύος της παραγράφου 11 , δηλαδή το αργότερο έως 7.6.2014.

Επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΓ.3 της παραγράφου ΙΓ' του πρώτου άρθρου του κεφαλαίου Α', παρασχέθηκε η δυνατότητα έκδοσης των ως άνω πιστωτικών τιμολογίων σε χρόνο μεταγενέστερο της λήξης της διαχειριστικής περιόδου που αφορούν, επετράπη δηλαδή η έκδοση των πιστωτικών τιμολογίων για πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2013, με ημερομηνία μεταγενέστερη της 31.12.2013, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 15 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. (Υποπ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012), ήτοι έως 7.6.2014.

Σημειώνεται ότι, τα ως άνω πιστωτικά τιμολόγια θα περιληφθούν στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών - προμηθευτών που θα υποβληθούν εντός του έτους 2014, ανάλογα με την ημερομηνία έκδοσής τους, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αφορούν έκπτωση για συναλλαγές προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

Τα πιστωτικά αυτά τιμολόγια καταχωρούνται στα βιβλία τη χρήσης 2014 και ειδικότερα στο μήνα που εξεδόθησαν. Συγκεκριμένα, στα απλογραφικά βιβλία (Β' κατηγορίας) καταχωρούνται σε ιδιαίτερη στήλη ως «εκπτώσεις προηγούμενης χρήσης» στην περίπτωση που αυτά χρησιμοποιηθούν για μείωση του φορολογητέου εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης. Επίσης, δύνανται να καταχωρηθούν στο τέλος της χρήσης 2013, στις τακτοποιητικές πράξεις της χρήσης αυτής. Στα διπλογραφικά βιβλία (Γ' κατηγορίας), με λογιστική «πρόβλεψη», εφόσον δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι εγγραφές ισολογισμού, στις τακτοποιητικές πράξεις της χρήσης 2013. Στην περίπτωση που έχουν οριστικοποιηθεί οι εγγραφές ισολογισμού και η σύνταξη αυτού, η καταχώρηση των τιμολογίων αυτών θα γίνει στη χρήση 2014 και εφόσον αυτά χρησιμοποιηθούν για μείωση του φορολογητέου εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης (2013), θα τακτοποιηθούν λογιστικά είτε στις εγγραφές κλεισίματος της χρήσης 2014, είτε με εγγραφή οποτεδήποτε στη χρήση 2014.

Φορολογία Εισοδήματος

1. Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό, ότι τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατατάσσονται και φορολογούνται στη χρήση κατά την οποία προέκυψαν και αποκτήθηκαν, ανεξάρτητα του χρόνου κατά τον οποίο εισπράχθηκαν και οι δαπάνες κατατάσσονται στη χρήση στην οποία βαρύνουν και οι οποίες συμβάλλουν στην απόκτηση εισοδήματος.

2. Με την περ. β' της παρ. 5 της υποπαρ. ΙΓ.3 της παρ. ΙΓ. του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 παρέχεται η δυνατότητα στους παραγωγούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ να χρησιμοποιήσουν τα πιστωτικά της παρ. 1 της υποπαρ. ΙΓ.3 της παρ. ΙΓ του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου, τα οποία αφορούν εκπτώσεις επί της συνολικής αξίας της πωληθείσας ενέργειας της περιόδου 1.1.2013 έως και 31.12.2013, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έκδοσης αυτών, για τη μείωση των φορολογητέων εσόδων τους που αφορούν την ως άνω περίοδο, σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων.

3. Επομένως, σε περίπτωση έκδοσής τους πριν την παρέλευση της προθεσμίας κλεισίματος εγγραφών ισολογισμού της χρήσης 2013, θα καταχωρηθούν με βάση τα αναφερόμενα στο προηγούμενο κεφάλαιο «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» και θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα της διαχειριστικής περιόδου 2013 και ως εκ τούτου θα φορολογηθούν μαζί με τα λοιπά εισοδήματα της υπόψη χρήσης. Σε περίπτωση έκδοσης των εν λόγω πιστωτικών τιμολογίων μετά την παρέλευση της προθεσμίας κλεισίματος εγγραφών ισολογισμού της χρήσης 2013, αυτά θα καταχωρηθούν στη χρήση 2014 με βάση τα αναφερόμενα στο προηγούμενο κεφάλαιο «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» και θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα της διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας εκδόθηκαν (ήτοι, της διαχειριστικής περιόδου 2014), ωστόσο παρέχεται η δυνατότητα να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της διαχειριστικής περιόδου που αφορούν (ήτοι, της διαχειριστικής περιόδου 2013) με αναμόρφωση των αποτελεσμάτων της χρήσης αυτής στην οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος (εξωλογιστικά).

4. Στην περίπτωση κατά την οποία τα πιστωτικά τιμολόγια εκδοθούν μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της διαχειριστικής περιόδου 2013, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης 2013, θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος της χρήσης αυτής το αργότερο μέχρι την ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της χρήσης 2014. Εάν δεν υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι την ημερομηνία αυτή, τα υπόψη πιστωτικά τιμολόγια επηρεάζουν την επόμενη διαχειριστική περίοδο (2014) ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσής τους και δηλώνονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της περιόδου αυτής.

Ακριβές αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος της γραμματείας

Η Αναπληρώτρια Γενική Δ/τρια Φορολογικής Διοίκησης

Χαρά Μαυρίδου

Οικονομικά Νέα

Copyright © 2010 Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. - Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Developed by AigidaNet