ΠΟΛ.1105/24.4.2012

Πέμπτη, 10 Μάιος 2012 12:17

ΠΟΛ.1105/24.4.2012

Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2010

Αριθμ. ΠΟΛ 1105

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 50 του Ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58/Α΄) για τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, και ειδικότερα της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του ιδίου νόμου, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών με απόφασή του να καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης και του εκκαθαριστικού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.

2. Την αριθ. Υ25/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792/Β΄/8−12−2011).

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Για το έτος 2010 ο τύπος και το περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) φυσικών προσώπων έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Απριλίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

EKKATHARISTIKO_FAP_2010.pdf